زد و رفت ...

 

آنکه مست آمد و دستی به دل ما زد و رفت


در این خانه ندانم به چه سودا زد و رفتخواست تنهایی مارا به رخ ما بکشد


تنه ای بر در این خانه تنها زد و رفتدل تنگش سر گل چیدن از این باغ نداشت


قدمی چند به آهنگ تماشا زد و رفتمرغ دریا خبر از یک شب دریایی داشت


گشت فریاد کشان بال به دریا زد و رفتچه هوایی به سرش بود که با دست تهی


پشت پا بر هوس دولت دنیا زد و رفتبس که اوضاع جهان در هم و ناموزون دید


قلم نسخ براین خط چلیپا زد و رفت ...

 

و من خدایی دارم...

 

 

دیروز به لبخندی و امروز به اخمیهر روز خوشی ها شده ناچیزتر از پیش !چون برگ که با شاخه درآویخته، پاییزبا خاطره هاییم گلاویزتر از پیش ...

 

منبع اصلی مطلب : ...و من خدایی دارم
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : و من خدایی دارم...